„Dostawa papierowych bonów towarowych dla Krajowego Instytutu Mediów, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa uprawniających do zakupu towarów i usług w punktach handlowych...

znak sprawy: KIM.12.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/afd30e41-26e2-4ea4-b955-426d357b7308

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Data dodania 2021-10-06 17:43:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:38:59
Edytowane przez