Dostawa telefonów komórkowych dla Krajowego Instytutu Mediów” znak sprawy: KIM/16/2022

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kim.
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego
postępowania pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/710184
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Nazwa Wielkość Data
KIM/16/2022 Wielkość:69 KB Data:2022-12-29 Pobierz
Data dodania 2022-12-29 13:44:55
Dodane przez