Nazwa postępowania: Badanie Założycielskie

Nr referencyjny postępowania KIM.5.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd144405-7b95-4690-ad5d-baf8f0df3061

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego.

Data dodania 2021-07-12 17:36:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:40:55
Edytowane przez