Nazwa postępowania: Umowa ramowa na świadczenie usług w zakresie drukowania i wysyłki pod wskazane adresy materiałów poligraficznych wraz z usługami towarzyszącymi

Nr referencyjny postępowania KIM.4.2021

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4cde590b-d152-4ed5-b9ec-33e9b348f179

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.)

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

Data dodania 2021-06-29 17:31:00
Dodane przez
Data edycji 2022-05-05 19:41:25
Edytowane przez