Dostawa papierowych i elektronicznych bonów towarowych dla Krajowego Instytutu Mediów: KIM.10/2022

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/674181

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Data dodania 2022-10-11 08:24:14
Dodane przez