Usługa utrzymania Serwera dedykowanego

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Usługa utrzymania Serwera dedykowanego
II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Krajowy Instytut Mediów – ul. Wiktorska 63, 02-587, Warszawa, NIP 5213916470
III. Postanowienia ogólne
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto. Zamawiający
informuje, że postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień
publicznych, w oparciu zasady określone w niniejszym zapytaniu.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Zawarto w załączniku nr 2 do zapytani a ofertowego
Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
Kod CPV 48820000-2 Serwery
V. Wykaz dokumentów do złożenia do Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
-Ofertę na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi – Załącznik nr 1
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 6 do Zapytania
– Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

 

Więcej informacji w pliku do pobrania

Nazwa Wielkość Data
Zapytanie_ofertowe utrzymanie serwera Wielkość:349 KB Data:2023-02-28 Pobierz
Data dodania 2023-02-28 16:47:07
Dodane przez