Ogłoszenie o pracę na stanowisko Audytora Wewnętrznego

Ogłoszenie o pracę [KIM.2023.AW.001] Krajowy Instytut Mediów, poszukuje osobę na stanowisko:  Audytora Wewnętrznego Umowa o Pracę na ½ etatu

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych z zakresu audytu wewnętrznego
  i kontroli zarządczej.
 • Przygotowywanie i prowadzenie audytów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Instytutu, w tym ocenianie zgodności procesów z regulacjami wewnętrznymi KIM oraz ocenianie ładu organizacyjnego, skuteczności i efektywności działania komórek organizacyjnych KIM, a także ocenianie efektywności systemu kontroli zarządczej.
 • Dokonywanie systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym przedstawienie wniosków, zaleceń i propozycji mających na celu wprowadzenie usprawnień w zakresie funkcjonowania instytutu, co w rezultacie powinno przyczyniać się do trafniejszego podejmowania przez kierownictwo decyzji mających wpływ na wszelkie obszary  działania KIM
 • Realizacja czynności kontrolnych pod kątem zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi w KIM.
 • Prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
 • Uczestniczenie w analizie ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania Instytutu na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych
 • Dokumentowanie wyników analiz ryzyka w celu przygotowania planów i programów zadań audytowych w oparciu o rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Instytutu.
 • Ocenianie procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie działań mitygujących ryzyka wewnątrz Instytutu.
 • Monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu.
 • Uczestniczenie w charakterze przedstawiciela KIM w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez organa administracji państwowej.

 

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w realizacji działań audytowych na stanowisku Audytora Wewnętrznego w instytucji finansów publicznych
 • Posiadanie kwalifikacji odnoszących się do Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w art. 286 w ustawie o finansach publicznych
 • Wykształcenie wyższe preferowane wykształcenie kierunkowe w zakresie: finanse, rachunkowość)
 • Zdany egzamin na Audytora Wewnętrznego bądź uprawnienia Biegłego Rewidenta
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę
 • Możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Adekwatne wynagrodzenie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności

Zgłoszenia w postaci CV, prosimy kierować na adres: [email protected]

W temacie wiadomości proszę napisać Stanowisko: Audytor Wewnętrzny

Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, niemniej jednak zaznaczamy, że będziemy mogli się skontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

W zgłoszeniu proszę dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Instytut Mediów w procesie rekrutacji moich danych osobowych, podanych w złożonych przeze mnie dokumentach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”). Krajowy Instytut Mediów w Warszawie jako administrator danych informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa (dalej jako „Administrator”. 2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem za pomocą adresu e-mail: [email protected] 3) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania/sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 20, 00-193 Warszawa) 4) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO która może zostać odwołana w każdym momencie. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych jest dobrowolne. 5) Podanie przez Panią/ Pana innych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a). W każdym momencie może Pani/ Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie usuwane. W przypadku braku procesu rekrutacji nie przechowujemy dokumentacji aplikacyjnej. 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również poza Europejski Obszar Gospodarczy. 9) W dokumentacji aplikacyjnej należy dodać zgodę następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach rekrutacyjnych” oraz „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną” 03/2023

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o Pracę_Audytor Wewnętrzny Wielkość:141 KB Data:2023-04-05 Pobierz
Data dodania 2023-04-05 09:39:17
Dodane przez