Ogłoszenie o pracę [KIM.2023.UOP.SS.4]

Krajowy Instytut Mediów, poszukuje osobę na stanowisko: Specjalista ds. BHP

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie szkoleniami BHP wstępnymi i okresowymi – wszystkich grup pracowników (m.in. weryfikacja poprawności danych, nadzór nad terminowym wykonaniem szkoleń, prowadzenie rejestrów szkoleń, wypisanie potwierdzenia ukończenia szkolenia, inne niezbędne dokumenty)
 • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego w oparciu o poszczególne grupy pracowników
 • Współudział w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy oraz stały monitoring realizacji wewnętrznych przepisów związanych z BHP
 • Podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zdarzeń niebezpiecznych budowanie kultury BHP w firmie
 • Tworzenie niezbędnych regulacji, procedur, jak również ich bieżąca modernizacja zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i uprawnień pracowników
 • Bieżące informowanie osób kierujących pracownikami o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, definiowanie wniosków i zaleceń profilaktycznych adekwatnych do ustalonych przyczyn wypadków

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym samodzielnym stanowisku
 • Dobra znajomość regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz p.poż.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętność planowania pracy
 • Komunikatywność

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Adekwatne wynagrodzenie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności

 

Zgłoszenia w postaci CV, prosimy kierować na adres: [email protected]  W temacie wiadomości proszę napisać Stanowisko: Specjalista ds. BHP. Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy, niemniej jednak zaznaczamy, że będziemy mogli się skontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

 

W zgłoszeniu proszę dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Instytut Mediów w procesie rekrutacji moich danych osobowych, podanych w złożonych przeze mnie dokumentach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”). Krajowy Instytut Mediów w Warszawie jako administrator danych informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa (dalej jako „Administrator”. 2) W sprawach związanych z ochrona danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem za pomocą adresu e-mail: [email protected] 3) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania/sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 20, 00-193 Warszawa) 4) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO która może zostać odwołana w każdym momencie. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych jest dobrowolne. 5) Podanie przez Panią/ Pana innych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a). W każdym momencie może Pani/ Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie usuwane. W przypadku braku procesu rekrutacji nie przechowujemy dokumentacji aplikacyjnej. 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również poza Europejski Obszar Gospodarczy. 9) W dokumentacji aplikacyjnej należy dodać zgodę następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach rekrutacyjnych” oraz „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną” 02/2023

Nazwa Wielkość Data
Ogłoszenie o Pracę_Specjalista ds. BHP Wielkość:133 KB Data:2023-03-23 Pobierz
Data dodania 2023-03-23 08:33:25
Dodane przez