„Usługa administracji IT” znak sprawy: KIM.2.2023

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kim.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się̨ na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/761325

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą̨ zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 1) ustawy

Data dodania 2023-04-28 13:48:15
Dodane przez