KIM.3.2023 Kompleksowe usługi prawne dla KIM

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kim.

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się̨ na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/778151

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą̨ zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Data dodania 2023-06-07 21:52:32
Dodane przez