„Dostawa sprzętu komputerowego dla Krajowego Instytutu Mediów” postępowanie nr KIM.5.2023

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Krajowego Instytutu Mediów” postępowanie nr KIM.5.2023

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kim

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się̨ na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/785052

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą̨ zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Data dodania 2023-06-26 11:24:59
Dodane przez