KIM.6.2023 Usługa operatora telefonii internetowej VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) z podziałem na 2 części

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kim

 

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się̨ na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823239

 

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą̨ zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej dla progów unijnych.

 

Data dodania 2023-09-26 08:57:06
Dodane przez