Świadczenie usług opieki medycznej na lata 2023-2024 dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów i ich rodzin” znak sprawy: KIM/14/2022

Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kim.
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego
postępowania pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/702078 .
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą̨ zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
Wartość́ zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 359 pkt. 1) ustawy z dnia

 

—- Dodano dnia 29-12-2022 —-

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów.”

 

Krajowy Instytut Mediów – Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

 

CENTRUM MEDYCZNE ENEL MED S A, ul. Słomińskiego 19/524, 00-195 Warszawa,

 

Uzasadnienie wyboru:

Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełniła wymogi formalne określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 98,38 pkt. Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Więcej informacji w załączniku poniżej

 

Nazwa Wielkość Data
Informacja do pobrania Wielkość:69 KB Data:2022-12-08 Pobierz
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wielkość:34 KB Data:2022-12-29 Pobierz
Data dodania 2022-12-08 09:54:01
Dodane przez
Data edycji 2022-12-29 13:49:16
Edytowane przez Michał Kulesa